အဆင့္မီရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားျဖစ္ဖို႕ဘာေတြလိုအပ္လဲ ?

အဆင့္မီရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားျဖစ္ဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္လဲ ?
အဆင့္မီရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားျဖစ္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ အသံုးစရိတ္ ေကာင္းစြာျပင္ဆင္မႈနဲ႔ အဖြဲ႕စည္းလံုးမႈေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ ဒါရိုက္တာအာကာကေျပာပါတယ္။
YOPE Red Chair ရဲ႕ေမးခြန္းေတြကို သူဘယ္လိုျပန္ေျဖေပးထားလဲ ?

(36)

Category: Red Chair
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>