လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႕
ဘယ္အရာေတြက အေရးၾကီးလဲ
သင့္အျမင္ကေရာ ဘယ္လိုလဲ ?

(31)

လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႕ ဘယ္အရာေတြက အေရးၾကီးလဲ သင့္အျမင္ကေရာ ဘယ္လိုလဲ ?

| Brave Voices | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>