ီDo the Boys like to have cosmetic on their face ?

ေယာက္်ားေလးေတြက မိန္းကေလးေတြထက္ပိုျပီး
အလွအပအေပၚ အရူးအမူးျဖစ္လာၾကျပီလား

www.yope.com.mm
www.mizzima.com
www.mizzimaburmese.com
www.mizzima.tv

(23)

Category: Brave Voices
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>