ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေနာက္ (၅) ႏွစ္အၾကာမွာ ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားမွာလဲ

လူတိုင္းဟာ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ျမင္ေတြ႔ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေနာက္ ၅ ႏွစ္အၾကာမွာ ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားႏိုင္မလဲဆိုတာကို သူငယ္ခ်င္း ေတြေျပာျပတာ.. ၾကည့္လိုက္ရေအာင္…

(25)

Category: Brave Voices
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>