အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ေတြ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းကို ဘယ္လိုတားဆီးမလဲ?

အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကို အရက္ေရာင္းဖို႔ရာ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဥပေဒသက္သက္ပါ။ အစစ္အမွန္ကေတာ့ ျခားနားတဲ့ ဇတ္လမ္းတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။

(13)

Category: Yope Stories
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>