သင့္ အေမဆီက Facebook friend request ကိုလက္ခံမွာလား?

သတိထားၾကပါ။
ယေန႔ေခတ္မွာ မိဘေတြဟာ Facebook Virus ေတြမိလာၾကၿပီ။ စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဘဝကို သူတို႔ေျခရာခံၾကည့္ခ်င္ေနၾကတာလား။

(20)

Category: Brave Voices
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>